Sajtó

Érdekességek a Házsongárdi temetôben

(3. old.)

Arany János:
A temetôben

Ki tudja, mily rég lehete,
Hogy itt az elsô csemete
Elôször hajta lombot!
Azóta hány délceg fa lôn
Fej-oszloppá e sírmezôn
És hány szív összeomlott!

Ki tudja, mily rég lehete, hogy az elsô csemete lombot hajtott? "Látván Istennek ostorát", 1585. május 11-én határozta el a városi közgyûlés, hogy "ahová most a dinnyét vetették, egy jó tágas helyet szakasszanak temetôhelyet". S így lett a jó dinnyeföld Kolozsvárnak nyitott történelemkönyve. Hogy az

Teljes cikk olvasása

Szoborlopások kora

(3. old.)

Ismét pusztítottak, sírt gyaláztak a kolozsvári Házsongárdi temetôben. A múlt hét végén az orientalista és nyelvész gróf Kuun Géza síremléke került sorra: a tettesek egy életnagyságú, kezében rózsaszálat tartó leányalakot ábrázoló, értékes bronzszobrot feszítettek le a tudós síremlékérôl. A 19. század második felében élt Kuun Géza klasszicista stílusú svéd gránit síremlékét rövid idôn belül már másodszor rongálták meg, ugyanis a Házsongárdi temetô egyik legmûvészibb alkotásáról egy

Teljes cikk olvasása

Megrongálták Kuun Géza sírját

El akarták lopni a bronzszobrot

(1., 6. old.)

Szombatra virradólra ismeretlen tettesek ismét pusztítottak a Házsongárdi temetôben. Ezúttal dr. grófKuun Géza sírja esett a vandálok áldozatául. Gaál György, a Kelemen Lajos Mûemlékvédô Társaság elnöke, a Házsongárd Alapítvány ügyvezetô elnöke a Szabadságnak elmondta: gróf Kuun Géza 1839-ben született és 1905-ben halt meg Budapesten, a Magyar Fôrendház tagja, a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke, az Erdélyi Irodalmi Társaság elsô alapító elnöke,

Teljes cikk olvasása

Érdekességek a Házsongárdi temetôben

(3. old.)

A Házsongárdi temetô elsô két évszázadának jellegzetes síremlékei az ereszes-sírkô és a tumba, vagy más néven haskô. A kôkoporsó formájú hasköveket helyezték el kelet-nyugat irányba. A módosabb elhunytak haskövét céhjelvény vagy családi címer díszítette. Ezen kôkoporsók két hosszú oldalára sírverseket (disztichon) is szoktak faragtatni. A déli oldalra a férfit dicsôítô, az északi oldalra a nôt méltató vers került. Módosabb személyek esetében mindkét oldal a férfit illette meg. Egy

Teljes cikk olvasása

Évszázadaink kincse közös örökség

Gondolatok a Házsongárdi temetôrôl

(10. old.)

A Házsongárd Alapítvány 1999 decemberében alakult, az Erdélyi Református Egyházkerület belsô alapítványaként. A református egyház adta jogi keretben felekezetközi jelleggel mûködik. A 11 tagú kuratóriumban minden történelmi egyház egy-egy kurátorral képviselteti magát, hasonlóképpen a nagy múltú magyar tan-nyelvû iskolák, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület. Az egyházkerület részérôl kiküldött elnök dr. Sipos

Teljes cikk olvasása

Kolozsvár közös szégyene

Házsongárdi pillanatkép

(1., 7. old.)

Több mint három éve kezdte el tevékenységét a Házsongárd Alapítvány, amelynek célja a lehetôségekhez mérten minél többet megmenteni és átmenteni egyik fontos kulturális örökségünk, a házsongárdi sírkert még fennmaradt magyar történelmi értékeibôl. Fáradozásuk váltakozó sikerrel jár. Az utóbbi idôben egyre gyakrabban hallani a nagy múltú temetôben eluralkodott lehetetlen állapotokról.

Dr. Gaal György, az alapítvány ügyvezetô elnöke szerint a Házsongárd a

Teljes cikk olvasása

Gróf Kuun Géza síremlékét is megrabolták

(3. old.)

A Házsongárdi temetô lutheránus sírkertjének közepe táján nyugszik a Kelemen Lajos által is elismeréssel említett mûvészi kivitelû síremlék alatt osdolai dr. gróf Kuun Géza. Neve ma már feledésbe merült, pedig egykor az erdélyi tudományosság nagy tisztelettel övezett képviselôje volt, a mecénás-tudós fôurak egyik utolsó megtestesítôje. A keleti nyelvészetben szakosodott, megtanult héberül, arabul, törökül, perzsául és szírül. E nyelveket összehasonlító tanulmányokat írt, de kutatta

Teljes cikk olvasása

Csöndes séta a Házsongárdban

(3. old.)

"Mindszentek napja a halottaké. Háromszázhatvanöt nap közül egy szenteltetett az elmúlás tiszteletének a rohanó idôben. Középkori a kép: a sátrak közötti egycselekvésû és egyáhítatú tömeg, a koszorúk sajátságos ôszi illata a borongó ég alatt: a város lüktetô élete könnyezve simul egy percre a halál hallgatag szívére.

De estére kigyúlnak az emlékezések lobogó kis gyertyalángocskái, és a temetô zegzugos hegyoldalának hallgatag magányát ellepi a zarándokok serege. Fényes palást öleli

Teljes cikk olvasása

×

Log in